Värdegrund & Policy

Värdegrund

GLÄDJE

– Att känna glädjen i att tillhöra Eskilstuna FC ger god kamratskap och skapar förutsättningar för ett livslångt fotbollsintresse,

– Positiv energi och kreativitet skapar goda resultat för individen,

– Vi ska ha kul i vår verksamhet.

UTVECKLING

– Individen ska få möjlighet att utvecklas personligt och idrottsligt utifrån sina förutsättningar,

– Föreningen ska skapa förutsättningar för individens och lagets utveckling,

– Föreningen ska ha en ambition och vilja att arbeta med ständiga förbättringar och förnyelser,

– Föreningen ska utveckla en stabil organisatorisk och ekonomisk plattform,

– Föreningen ska tillhandahålla utbildning enligt utbildningsplan för styrelsemedlemmar, tränare/ledare och spelare,

– Reflektion skapar förutsättning för nästa steg i utvecklingen på alla nivåer.

TILLHÖRIGHET

– Vi känner stolthet över att vara en del av Eskilstuna FC och representera föreningen ,

– En öppenhet och attityd som välkomnar alla, oavsett ursprung, religion, kön och sexuell läggning,

– Trygghet att våga vara sig själv och accepteras för den man är,

– Vi är ödmjuka, målmedvetna och har ett professionellt uppträdande. Vi gläds åt våra och andra framgångar,

– Att tillhöra Eskilstuna FC ger samhörighet och skapar klubbkänsla.

ENGAGEMANG

– Medlemmar som är ambitiösa och känner delaktighet skapar engagemang som leder till framgångar,

– Tydligt ansvar och tydliga uppdrag ger engagerade medlemmar,

– Föreningen och medlemmarnas engagemang skapar och fostrar välutbildade fotbollsspelare.

Inom Eskilstuna FC gäller följande:

Delaktighet – Alla spelare, ledare och föräldrar skall erhålla information om föreningens verksamhet och värdegrund så att de har full kännedom om hur de bör tänka och agera när de representerar Eskilstuna FC. Vi vill att alla medlemmar oavsett ålder ska känna sig delaktiga och ges möjlighet att påverka verksamheten såväl i det egna laget som i föreningen i stort.

 

Respekt – som ledare, spelare och förälder till spelare så uppträder du alltid schysst i sammanhang där vi representerar Eskilstuna FC. Även utanför planen i privata sammanhang såsom i skola eller andra fritidsaktiviterer.

Vi visar respekt mot såväl våra egna spelare och ledare såväl som andra lags spelare och ledare, liksom de domare som dömer våra matcher.

 

Alla får vara med – oavsett härkomst, religion, ålder, kön, sexuell läggning eller nationalitet. Eskilstuna FC som ideell gör sitt yttersta för att även vara öppen och tillgänglig för personer med begränsade fysiska och psykiska förutsättningar.

 

Alla ska få möjligheten att utvecklas – alla ska ges chansen att utvecklas som idrottare utifrån sina egna förutsättningar.

 

Glädje och kamratskap – Eskilstuna FC håller på med idrott för att det är roligt och för att vi vill skapa en känsla av glädje, kamratskap och positiv samarbetsanda i allt vi gör tillsammans.

 

Inom Eskilstuna FC vill vi tydligt poängtera att vi inom vår verksamhet arbetar aktivt för att förebygga rasism, sexism, droger, all form av mobbing och fysiskt våld, och att vi agerar skyndsamt ifall sådana företeelser skulle förekomma inom vår verksamhet.

DROGPOLICY

Eskilstuna FC Drogpolicy

Föreningsverksamheten är uppbyggd på ideell bas och arbetar för gemenskap, kamratskap och social fostran. För oss är det viktigt att våra barn och ungdomar utvecklas i sitt idrottande och andra intressen. Hur vi som vuxna och ledare agerar mot våra barn och ungdomar är viktigt i denna utveckling. Ett led i detta arbeta är att ha en gemensam drogpolicy och där föreningarnas gemensamma regler fungerar som riktlinjer och stöd för föreningens medlemmar. Med anledning av detta har styrelsen tillsammans med sektionerna antagit följande ställningstagande och riktlinjer för områdena tobak, alkohol, narkotika och doping.

TOBAK

Tobak innefattar både snus och rökning. Åldersgräns 18 år, enligt svensk lag. Vi tillåter ej att våra ungdomar under 18 år använder tobak under eller i anslutning till träning eller annan föreningsaktivitet.

Om vi skulle upptäcka att någon/några av våra ungdomar använt tobak under i anslutning till träning, tävling eller annan föreningsverksamhet agerar vi på följande sätt:

• Samtal med berörd ungdom och kontakt med föräldrarna.

Ansvaret för att dessa regler följs är ungdomarnas, ledarnas och föräldrarnas.

Som barn- och ungdomsledare är det viktigt att tänka på sitt ansvar och att man är en förebild för sina ungdomar. Under föreningsaktiviteter bör man avstå från att använda tobak.

Om vi ser att någon av våra ledare inte följer våra föreskrifter, agerar vi på följande sätt: • Ledare-/styrelsesamtal med den berörde.’

Ansvaret för att dessa regler följs är styrelsens och ledarens

ALKOHOL

Åldersgräns 18 år för att köpa alkohol samt dricka alkohol på restaurang och 20 år för att handla på systembolaget enligt svensk lag. Vi tillåter ej att våra ungdomar under 18 år dricker alkohol.

Om vi skulle upptäcka att någon/några av våra ungdomar druckit alkohol gör vi på följande sätt:

• Samtal med berörd ungdom och kontakt med föräldrarna.

• Vid misstanke om problem tar vi kontakt med sociala myndigheter.

 

Ansvaret för att dessa regler följs är ungdomarnas, ledarnas och föräldrarnas.

Som ungdomsledare och vuxen är det viktigt att tänka på sitt ansvar och att man är en förebild för sina ungdomar.

• Ingen får dricka alkohol under resor, läger och under andra aktiviteter där man har ansvar för ungdomar.

• Ingen kommer berusad eller bakfull till träning, tävling, match eller annat möte.

• Ingen får dricka alkohol eller uppträda berusad i föreningens kläder.

• På fester i föreningens regi där det förekommer alkohol är det 18-års gräns för att delta.

Vid misstanke om alkoholproblem hos några av våra ledare gör vi på följande sätt:

• Enskilt samtal.

• Erbjuda hjälp och stöd.

• Vid upprepade tillfällen av berusning, avstängning från ungdomsledaruppdraget.

Ansvaret för att dessa regler följs är i första hand styrelsens.

NARKOTIKA & DOPINGPREPARAT

Allt bruk och hantering av narkotika är förbjuden i enlighet med svensk lag. All form av doping är förbjuden i enlighet med idrottens regler, dessutom är hantering av dessa dopingpreparat (t.ex anabola, steroider) även förbjudna enligt svensk lag.

Om vi skulle misstänka eller upptäcka att någon av våra medlemmar provat narkotika eller dopingpreparat gör vi på följande sätt:

• Enskilt samtal med medlemmen och föräldrakontakt om medlemmen är under 18 år.

• Kontakt med sociala myndigheter och polis.

• Kontakt med Riksidrottsförbundets antidopingsgrupp (endast vid doping)

• Utifrån dessa åtgärder bedömer vi eventuella konsekvenser för den berörda.

Ansvaret för att dessa regler följs är i första hand styrelsens men ledare/tränare har ett stort ansvar för att detta upptäcks och uppmärksammas.

För att få tyngd och hållbarhet i vår policy kommer vi att lyfta fram den vid årsmöten, gemensamma träffar, representations- och informationsmöten samt för sponsorer och kommunen. Dessutom ska vår policy finnas presenterad på vår hemsida samt i vår verksamhetsbeskrivning.

Policyn ska gås igenom och uppdateras vid behov, dock minst en gång per år. Uppföljning av efterlevnaden av densamma görs regelbundet vid ledarmöten.